Miejsko-Gminny Osrodek Kultury w Cybince zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.mgokcybinka.pl

Data publikacji strony internetowej: [15-07-2015].
Data ostatniej istotnej aktualizacji: [październik 2022]. Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: [5-12-2022]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika MGOK Cybinka.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest [Bartosz Bukowiecki], [b.bukowiecki@mgokcybinka.pl]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu [68 391 13 42]. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

  1. Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Cybince (Słubicka 28, Cybinka) jest częściowo dostosowany do wymogów osób niepełnosprawnych.
  2. Trzy wejścia do budynku dostosowane są dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  3. Dwie toalety na parterze są dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.
  4. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym.
  5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Dofinansowanie z PFRON na wsparcie osób niepełnosprawnych w celu łagodzenia skutków COVID

Gmina Cybinka otrzymała dofinansowanie w wysokości 99 999,99 zł ze środków PFRON w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Cybince w ramach ww. dofinansowania otrzymał:

  1. Zestaw komputerowy wraz z osprzętem i oprogramowaniem dedykowanym dla osób z niepełnosprawnością, w szczególności osób niedowidzących i niewidomych. Osoby z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać z komputera w świetlicy_kultury MGOK Cybinka.
  2. 5 tabletów na użytek osób z niepełnosprawnością w określonych sytuacjach, np. na czas realizacji przez jednostki zdalnych zajęć, organizacji zdalnych spotkań, konieczności częstego kontaktu z pracownikami jednostki, kontaktu z lekarzem itp.