_Kultura lubi ciasteczka, dlatego ten serwis ich używa.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Cybince otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zdanie pn.: „Rozbudowa i remont Biblioteki w Cybince”, w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Piorytet Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek+ ze środków finansowych pochodzących z budżetu państwa.

Celem tego zadania było zrealizowanie potrzeby zapewnienia podstawowych warunków niezbędnych do prowadzenia działalności kulturalnej, poprawy infrastruktury obiektu i pomieszczeń poprzez likwidację barier architektonicznych.

mgok dof

Biblioteka zajmuje pomieszczenia na I piętrze. Brak windy, brak sanitariatów uniemożliwiał korzystanie z jej usług osobom niepełnosprawnym, osobom starszym i matkom z dziećmi. Obiekt nie spełniał warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać budynek użyteczności publicznej oraz kwalifikował się do wykonania termomodernizacji.

cybinkaelewacja

Po rozbudowie oprócz walorów ogólnego dostępu dla społeczeństwa uzyskano dodatkowe pomieszczenia z przeznaczeniem na dział dla dzieci i młodzieży, co zapewniło spełnienie standardów Certyfikatu Biblioteka+.

Harmonogram realizacji zadania obejmujmował:

 • Etap I - 2013 - przygotowanie zadania do realizacji,
 • Etap II - 2014 - likwidacja barier architektonicznych, roboty budowlane przy konstrukcji i geometrii dachu,
 • Etap III - 2015 - kontynuacja robót budowlanych, zakup wyposażenia, zagospodarowanie terenu i oddanie obiektu do użytkowania.

21 maja 2015 r. podpisano umowę z firmą ARMAN Roboty ziemne s.c. na realizację zadania pn.: "Remont i rozbudowa biblioteki w Cybince – Etap III".

Tym razem zadanie obejmowało roboty zewnętrzne, wzbogacające teren wokół o roślinność, elementy małej architektury oraz powierzchnie utwardzone, ze szczególnym uwzględnieniem stworzenia miejsca, które umożliwiałby realizację wszelkich zadań scenicznych. W tym celu oprócz zmiany lokalizacji ogrodzenia, przewidziano wykonanie mini sceny, gdzie dzieci i młodzież mogą występować oraz ustawienie stołów z ławkami. Projekt zagospodarowania terenu przygotowała Monika Cieślarczyk.

25 września 2015 r. przy nowo wyremontowanym budynku Biblioteki Miejskiej w Cybince Ewelina Skórska Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wraz z Burmistrzem Cybinki podsumowali prawie 2 letni projekt modernizacji centrum kultury i oświaty Naszej Gminy, którego inicjatorem była Jadwiga Pacewicz ówczesny Dyrektor M-GOK. Podczas swojej wypowiedzi podkreślili te najważniejsze zadania, które zostały zrealizowane podczas modernizacji budynku, czyli zlikwidowanie barier architektonicznych, które utrudniały osobom niepełnosprawnym z korzystania dobrodziejstw kulturowych, budowę małego amfiteatru wraz z elementami małej architektury z przeznaczeniem na planowane imprezy kulturowe oraz poprawę infrastruktury obiektu i pomieszczeń bibliotecznych.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonała  Anna Królewicz-Spętany Kierownik Działu Instrukcyjno - Metodycznego Wojewódzkiego i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta wraz z Janem Świrepo Wicewojewodą Woj. Lubuskiego oraz Markiem Kołodziejczykiem Burmistrzem Cybinki.

Jednocześnie składamy serdeczne wyrazy szacunku oraz ogromnych rozmiarów podziękowania dla osób, które poświeciły swój nie rzadko prywatny czas na zmodernizowanie budynku i terenów wokół, dlatego szczególne podziękowania należą się:

 • Panu Marianowi Bartosikowi - Kierownikowi Budowy;
 • Panu Mścisławowi Olszowskiemu - Projektantowi;
 • Panu Sebastianowi Kołodziej - Inspektorowi Nadzoru etapu II;
 • Pani Monice Cieślarczyk za projekt oraz nadzór etapu III;
 • Firmie Zakład Usług Budowlanych Wojciech Kolendo za wykonanie etapu II;
 • Firmie Band-Bud Adam Góreńczyk za wykonanie etapu I;
 • Firmie ARMAN Roboty Ziemne z Żar za wykonanie III etapu;
 • Firmie Foster Design z Gorzowa Wlkp. za umeblowanie,

oraz tym, którzy wspierali działania w jakikolwiek sposób.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosił 1.302.475,00 zł, z czego 948.116,00 zł, stanowi dofinansowanie z budżetu państwa.

dofinansowania logo

Inwestycja dofinansowana została z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach rządowego Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek+”.